OBCHODNÉ PODMIENKY

  • 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú vzťah medzi spoločnosťou NextUp, s. r. o. so sídlom na adrese Budatínska 16
Bratislava – mestská časť Petržalka 851 06, IČO 52 990 915, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „Dodávateľ“) a jej klientmi (ďalej len „Klient“).

1.2 Tieto Podmienky definujú vzťah medzi Dodávateľom a Klientom v súvislosti s poskytovaním zakázkových služieb zostavenia a konfigurácie počítačov.

  • 2. OBJEDNÁVKA A ZÁVER ZMLUVY

2.1 Objednávka zakázkovej služby sa uskutočňuje prostredníctvom oficiálneho webového formulára na stránke www.custompc.sk. Klient je povinný poskytnúť presné a aktuálne informácie o požadovanej zostave počítača.

2.2 Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek objednávku bez udania dôvodu. Týmto sa výslovne neustanovuje povinnosť Dodávateľa akokoľvek zdôvodňovať svoje rozhodnutie o odmietnutí objednávky. Dodávateľ môže napríklad odmietnuť objednávku, ak je konfigurácia počítača v rozpore s hodnotami a ideálmi, ktoré Dodávateľ reprezentuje, alebo ak by nemohol zaručiť optimálnu funkčnosť a užívateľský zážitok pri danej konfigurácii.

2.3 Objednaná služba sa považuje za prijatú a zmluva je uzavretá v okamihu, keď Klient dostane potvrdenie od Dodávateľa na základe zaslaného objednávkového formulára.

  • 3. PLATBA A FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA NÁKUP KOMPONENTOV

3.1 Objednaná služba zostavenia a konfigurácie počítača bude spustená až po úspešnom prijatí finančných prostriedkov zo strany Klienta, ktoré budú použité na nákup komponentov na realizáciu objednávky.

3.2 V prípade, že Klient zvolil službu zostavenia počítača, je povinný uhradiť celkovú sumu za službu a zabezpečiť finančné prostriedky na nákup komponentov, ktoré budú použité pri realizácii objednávky. Dodávateľ sa zaväzuje, že tieto finančné prostriedky budú použité korektne a zodpovedne na zakúpenie požadovaných komponentov. Klient sa stotožňuje s tým, že tieto finančné prostriedky budú použité výlučne na účely nákupu komponentov pre jeho konkrétnu objednávku.

3.3 Klient je povinný poskytnúť finančné prostriedky na bankový účet Dodávateľa včas a v plnej výške. Objednaná služba bude spustená až po pripísaní finančných prostriedkov na účet Dodávateľa.

  • 4. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

4.1 Dodávateľ poskytuje 3-ročnú záruku na kvalitu poskytnutých služieb. Ak by v priebehu tejto doby Klient mal problémy s funkčnosťou počítača spôsobené chybou Dodávateľa, bude mu poskytnutá bezplatná oprava alebo náhrada závadného komponentu.

4.2 Záruka sa nevzťahuje na problémy spôsobené softvérovými zásahmi, zmenami nastavenia BIOSu, vírusmi, neodbornou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo inými zásahmi, za ktoré Dodávateľ nepreberá záruku.

4.3 Dodávateľ neposkytuje priamu záruku na jednotlivé komponenty použité pri zostavení počítača. Záruka na tieto komponenty zostáva výhradnou zodpovednosťou ich pôvodných výrobcov alebo predajcov.

4.4 Záruka na komponenty môže byť uplatnená priamo u predajcov, kde boli tieto komponenty zakúpené. Klient je povinný preskúmať záručné podmienky u jednotlivých predajcov a kontaktovať ich pri eventuálnych problémoch.

4.5 Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za stratu dát, neúmyselný únik dát, alebo iné problémy v dôsledku chyby alebo zlyhania komponentov. Tieto problémy, ktoré sú považované za chyby na strane výrobcu alebo dodávateľa komponentu, nepatria do rozsahu záruky poskytovanej Dodávateľom.

  • 5. ÚDRŽBA A ÚPRAVY POČÍTAČA ZÁKAZNÍKOM

5.1 Klient je oprávnený aktualizovať a inštalovať softvér, vrátane ovládačov a iných aktualizácií, ktoré sú odporúčané alebo vydané pôvodným výrobcom komponentov. Klient si však musí byť vedomý, že zmeny nastavení BIOSu alebo jeho aktualizácia môžu mať vplyv na funkčnosť počítača, a preto by mal konať opatrne a v prípade pochybností konzultovať s Dodávateľom.

5.2 V prípade, že Klient neodbornou zmenou nastavení BIOSu, nevhodnou inštaláciou ovládačov alebo inými úpravami softvéru spôsobí problémy s funkčnosťou počítača, Dodávateľ neposkytuje záruku za následné problémy a chyby vo funkcionalite počítača.

5.3 Klient je povinný pred akýmkoľvek zásahom do softvéru alebo nastavení BIOSu urobiť zálohu dát a informácií na počítači, aby minimalizoval riziko ich strát v prípade komplikácií spôsobených jeho úpravami.

  • 6. VYLÚČENIE REKLAMÁCIE NA ZÁKLADOV ÚPRAV A AKTUALIZÁCIÍ ZÁKAZNÍKOM

6.1 Klient uznáva, že ak svojimi úpravami, zásahmi do softvéru, zmenami nastavení BIOSu alebo aktualizáciami softvéru spôsobí problémy s funkčnosťou počítača, Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za tieto problémy a chyby.

6.2 Dodávateľ nezaručuje za funkčnosť aktualizácií softvéru tretích strán, vrátane ovládačov a iných aplikácií, ktoré sú vydané výrobcami komponentov alebo počítača. Taktiež, Dodávateľ nezaručuje za funkčnosť aktualizácií operačného systému, ktoré vykonáva oficiálny výrobca operačného systému, napríklad Microsoft. Ak tieto aktualizácie spôsobia problémy, nesprávnosti alebo iné komplikácie, Dodávateľ za tieto problémy neručí, pretože zodpovednosť za kvalitu a funkčnosť týchto aktualizácií nesie priamo príslušný výrobca. Klient je povinný kontaktovať príslušného výrobcu alebo dodávateľa softvéru v prípade akýchkoľvek problémov, ktoré vzniknú v dôsledku týchto aktualizácií.

6.3 Klient uznáva, že pri aktualizácii nastavení BIOSu sa môžu prednastaviť pôvodné hodnoty, ktoré nemusia byť optimálne pre jeho konkrétny počítač. Dodávateľ odporúča, aby Klient pred a po aktualizácii BIOSu zaznamenal svoje nastavenia, aby ich v prípade potreby mohol obnoviť a minimalizovať riziko nepriaznivého vplyvu na výkon počítača.

6.4 V prípade, že Dodávateľ počas reklamačného procesu zistí, že problém bol spôsobený nesprávnym používaním alebo neodbornými zásahmi zo strany Klienta, Dodávateľ si vyhradzuje právo účtovať Klientovi hodinovú sadzbu vo výške 30€ za analýzu chyby a opravu počítača.

  • 7. SLUŽBY

7.1 Dodávateľ poskytuje rozsiahle služby zahŕňajúce reinštaláciu operačného systému, upgradovanie komponentov a zostavovanie počítačov (ďalej len „Služby“). Tieto Služby sú určené na zlepšenie výkonu a funkcionalít počítačov Klienta.

7.2 Reinštalácia Operačného Systému: Klient môže využiť Službu reinštalácie operačného systému, pričom Dodávateľ zabezpečí nainštalovanie požadovaného operačného systému s príslušnými ovládačmi a aktualizáciami. Pri tejto službe nebudú zachované žiadne dáta na počítači, čo klient berie na vedomie.

7.3 Upgrade Komponentov: Klient môže využiť Službu upgradu komponentov, kde Dodávateľ zabezpečí náhradu alebo inováciu existujúcich komponentov počítača za pokročilejšie verzie podľa potreby Klienta.

7.4 Zostavovanie Počítačov: Klient môže využiť Službu zostavovania počítačov, kde Dodávateľ zostaví počítač podľa presne špecifikovaných požiadaviek a konfigurácie Klienta.

7.5 Klient si uvedomuje, že pri týchto Službách môže dôjsť k zmene nastavení, úpravám softvéru a hardvéru, a preto Dodávateľ odporúča Klientovi vytvoriť zálohu dát pred vykonaním akýchkoľvek zmien.

7.6 Dodávateľ zaručuje, že pri výkone týchto Služieb budú dodržané všetky potrebné postupy a najnovšie technologické štandardy, aby sa zabezpečila kvalita a spoľahlivosť služieb.

  • 8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚKROMIE KLIENTA

8.1 Dodávateľ si veľmi váži súkromie svojich klientov a zaväzuje sa k dodržiavaniu všetkých príslušných zákonov a nariadení týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

8.2 Klient udeľuje Dodávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov poskytnutých v rámci objednávky a služieb. Tieto údaje budú spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi a budú použité výhradne na účely realizácie objednaných služieb a komunikácie s Klientom.

8.3 Dodávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje Klienta nezdieľa s tretími stranami bez predchádzajúceho písomného súhlasu Klienta, s výnimkou prípadov, kedy je to potrebné na splnenie právnych povinností alebo poskytnutie služieb týkajúcich sa objednávky.

8.4 Klient má právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, obmedzenie spracovania alebo ich vymazanie podľa platných právnych predpisov. Klient môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom písomného oznámenia Dodávateľovi.

8.5 Dodávateľ prijíma primerané opatrenia na zabezpečenie osobných údajov Klienta pred neoprávneným prístupom, zneužitím alebo stratou. Napriek tomu Klient uznáva, že bezpečnosť prenášania údajov cez internet nemôže byť úplne zaručená.

8.6 V prípade, že Dodávateľ spolupracuje so spracovateľmi osobných údajov (napríklad hostingové spoločnosti, platobné brány), zabezpečuje, aby tieto spoločnosti dodržiavali rovnaké zásady ochrany osobných údajov a súkromia.

8.7 Viac informácií o spracovaní osobných údajov a právach Klienta týkajúcich sa ochrany osobných údajov nájdete v našej Zásade ochrany osobných údajov na našej webovej stránke.

8.8 Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na náš e-mail dostupný na našej webovej stránke.